Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu JURHAN

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu JURHAN.COM a JURHAN.CZ

stanoví obchodní podmínky mezi provozovatelem / prodávajícím a objednatelem / kupujícím (dále jen "VOP")

1. Provozovatelem (prodávajícím) v internetovém obchodě Jurhan je společnost

Jurhan s.r.o. se sídlem
Zlatovská 2425
911 05 Trenčín
Slovenská republika

 

Adresa provozu, osobní převzetí zboží:

Zlatovská 35, 911 05 Trenčín

Otevírací doba:
Pondělí - Pátek - 08:00 - 16:30 h
Sobota, Neděle - Zavřeno

 

2. Objednatelem (kupujícím) v internetovém obchodě je každá fyzická nebo právnická osoba, která odešle elektronický formulář s objednávkou zboží (produktu / ů nebo služby / žeb).

3. Při objednávání jako fyzická osoba - nepodnikatel prosím uveďte vaše jméno, příjmení, adresu kam má být doručeno zboží, telefonní číslo a e-mail. Pokud mate zájem nakoupit jako právnická osoba / podnikatel, pro bližší podmínky nás prosím kontaktujte.

4. K akceptaci objednávky zboží ze strany provozovatele a tedy k uzavření kupní smlouvy dochází na základě potvrzení této správně a úplně vyplněné objednávky elektronickou formou (e-mailem) ze strany provozovatele. Po odeslání objednávky na vámi zadaný e-mail bude zasláno potvrzení o přijetí objednávky a později i další informace o stavu vaší objednávky (např. Objednávka byla zpracována, zboží bylo expedováno, zboží je momentálně vyprodán apod.).

5. Místem naplnění kupní smlouvy se rozumí sídlo provozovatele. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů (smluvní přepravce, kurýrní služba) nebo zboží dodá provozovatel vlastními prostředky nebo na základě dohody s objednatelem bude zboží připraveno u provozovatele na předání. Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním objednateli nebo předáním zboží k přepravě smluvnímu přepravci. Vlastnické právo na zboží přechází na objednatele dodáním zboží pod odkládací podmínkou zaplacení kupní částky uvedené v objednávce v plné výši. Do doby přechodu vlastnických práv z provozovatele na objednatele, má objednatel všechny povinnosti schovatele věcí a je povinen výrobky a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako zboží provozovatele.

6. Provozovatel dodá zboží objednateli v co nejkratší době po přijetí elektronického formuláře s objednávkou v dodacích lhůtách uvedených na internetové stránce provozovatele. Objednatel souhlasí s prodloužením dodací lhůty v případě, že si to výroba objednaného zboží nebo jiné okolnosti vyžádají. V případě, že provozovatel není schopen dodat objednateli všechno objednané zboží v dohodnutém termínu, vyrozumí o této situaci v co nejkratším čase objednavatele a oznámí mu předpokládaný termín dodání objednaného zboží nebo mu navrhne dodání náhradního zboží. V případě, že objednatel objedná zboží nestandardních rozměrů nebo hmotnosti, provozovatel dohodne platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

7. V případě, že zboží doručuje smluvní přepravce, dává objednatel provozovateli právo poskytnout smluvnímu přepravci potřebné osobní údaje za účelem doručení zboží (jméno / obchodní jméno, adresa, telefon).

8. Při přebírání zboží objednatel obdrží doklad o převzetí zboží, který je zároveň dokladem o zaplacení zboží v případě platby na dobírku. Doklad o převzetí zboží je zároveň objednávkou zboží v písemné podobě. Daňový doklad s vyčíslením kupní ceny a DPH obdrží objednatel spolu s dodaným zbožím.

9. V případě, že objednatel nezaplatí a nepřevezme objednané zboží mimo situace poškození zboží při doručení (zásilka se vrátí jako nedoručená, bez zavinění provozovatele, např. Pokud smluvní přepravce adresáta nenašel, neoznámí o uložení zásilky, objednatel zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, a apod.), provozovatel může požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Objednateli, který nepřevzal objednávku bude zaslána zpráva e-mailem s žádostí o informaci, co dál dělat s jeho objednávkou. Na odpověď na tuto výzvu má objednatel termín 14 dní ode dne odeslání zprávy. Pokud objednatel požádá o opětovné odeslání takto vrácené zásilky, provozovatel doúčtuje k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek a poštovné dle platného ceníku. Opětovné odeslání takto vrácené zásilky je možné pouze na základě úhrady předem. Pokud objednatel na výzvu provozovatele v určeném termínu neodpoví, objednávka bude ze strany provozovatele stornována.

10. Objednatel jako soukromá osoba (nepodnikatel) má v souladu se zákonem možnost odstoupit od smlouvy do 14 pracovních dnů od převzetí zboží. V takovém případě objednavatel kontaktuje provozovatele a zašle mu písemné prohlášení (ne elektronickou formou komunikace) o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu či přesné adresy pro finanční vypořádání. Zakoupené zboží v původním stavu jako při převzetí (včetně dokumentace, příslušenství, apod.) Objednatel zašle na vlastní náklady spolu s originálem dokladu o koupi zpět na adresu provozovatele (ale ne formou dobírky). Právo na odstoupení od smlouvy nemá objednatel, pokud bylo zboží zakoupeno a převzato osobně u provozovatele. Provozovatel se zavazuje vrátit objednateli cenu zaplacenou za příslušný zboží ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení vráceného zboží stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak. V případě, že je vrácené zboží poškozené, použité, opotřebovaný nebo neúplný, provozovatel (prodávající) si může uplatnit právo na náhradu škody v civilním řízení u příslušného soudu.

11. Objednatel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy, také nemůže odstoupit při prodeji zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků objednatele, u zboží určeného speciálně pro jednoho objednatele, u zboží, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit (např. z hygienických důvodů) nebo u zboží, které rychle podléhá zkáze.

12. Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen. Cena je platná taková, jaká je uvedena v e-maily potvrzujícím spracování objednávky. Součástí ceny není poradenská činnost, dopravní ani žádné jiné náklady, pokud to není uvedeno v popisu produktu. Cena zboží je určována dle platného ceníku. Zvýhodněné (akční) ceny zboží jsou zřetelně označeny symboly (jako např. "Akce" nebo "výprodej"). Platnost zvýhodněných cen trvá do vyprodání zásob nebo během trvání doby akce.

13. V případě, že se objednatel aktuálně nachází nebo žije v zahraničí, provozovatel může dohodnout platební a dodací podmínky s objednatelem individuálně.

14. Záruční podmínky jsou upraveny reklamačním řádem.

15. Provozovatel neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou doručovatelem (pošta, kurýr) nebo udáním nesprávné adresy objednatele. Objednatel je povinen důkladně zkontrolovat zboží při jeho převzetí od doručovatele a potvrdit svým podpisem převzetí zboží na dokladu o převzetí zboží. Pokud je zásilka viditelně poškozena nebo zničena, objednatel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat provozovatele. Reklamaci za případné nedodání zboží vinou doručovatele nebo poškození zboží zaviněné doručovatelem je nutné v takových případech uplatňovat přímo u doručovatele. Reklamace mechanického poškození zboží zapříčiněného přepravou, převzetí, jehož bez závad potvrdil objednatel doručovateli, nebudou provozovatelem uznány jako oprávněné a plnění z takové reklamace nebudou objednateli poskytnuty.

16. Všechny přijaté elektronické objednávky zboží jsou považovány za návrh na uzavření kupní smlouvy a nejsou považovány za závazné. Objednatel má právo zrušit objednávku bez udání důvodu kdykoliv před expedicí zboží a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Provozovatel má právo zrušit objednávku v případě nedodání zboží z důvodu vyšší moci, z důvodu ukončení jeho výroby, z důvodu jeho vyprodání nebo z důvodu nemožnosti dodání v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Ve všech těchto případech o tom provozovatel informuje objednavatele. Provozovatel je povinen poskytnout možnost dodání náhradního zboží. Objednatel má právo odmítnout možnost dodání náhradního zboží a odstoupit od objednávky uvedeného zboží. V případě úhrady kupní ceny nebo její části budou při zrušení objednávky finanční prostředky vráceny objednateli ve lhůtě 14 kalendářních dnů stejným způsobem, jaký byl použit při platbě za zboží, pokud objednatel nepožádá jinak.

17. Objednatel prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. Zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby provozovatel zpracoval, a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše, a / nebo které jsou potřebné při činnosti provozovatele a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Objednatel uděluje provozovateli tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může objednatel odvolat kdykoli písemnou (e-mailem, dopisem) nebo telefonickou formou, na základě čehož provozovatel jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy
Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy
Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.
Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na naší provozovně.

18. Objednatel po odeslání objednávky nebo registraci může obdržet zprávy o nabídkách zboží, akcích a službách prodávajícího. Objednatel může zasílání kdykoliv odvolat přes linku, která se nachází v emailech, které mu budou doručovány.

19. Na obchodní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou z něj vyplynout) s fyzickými osobami, které nejednají při uzavírání obchodních smluv podle těchto VOP v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, se vztahují kromě obecných ustanovení občanského zákoníku i zvláštní předpisy, zejména zákon č. 108/2000 o ochraně spotřebitele při podomním a zásilkovém prodeji, zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele.

20. Objednatel a provozovatel se dohodli, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. Elektronická forma komunikace není akceptovatelná v případě odstoupení od kupní smlouvy.

21. Objednatel zasláním objednávky potvrzuje, že si tyto VOP přečetl a v celém rozsahu s nimi souhlasí. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto VOP, neodpovídá provozovatel objednateli za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení kupní smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto VOP jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení VOP a zbylé části příslušného ustanovení VOP tím zůstávají nedotčeny.

22. VOP platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronického formuláře s objednávkou s výjimkou, pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

23. Případné spory mezi Jurhan s.r.o a Kupujícím je možné řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporů, kterým je například Slovenská obchodní inspekce nebo spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontaktu Jurhan s.r.o pro vyřešení vzniklé situace dříve než bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu.

24. POUČENÍ O ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO ZA VADY ZBOŽÍ

1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má spotřebitel - kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Spotřebitel - kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. 

Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit závadnou věc za nezávadnou, jestliže to spotřebiteli - kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

2. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má spotřebitel - kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Tytéž práva přísluší spotřebiteli - kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však spotřebitel - kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má spotřebitel - kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci. 

3. Prodávající poučil spotřebitele - kupujícího o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 občanského zákoníku (bod a. tohoto článku) a právech, které mu vyplývají z ust. § 623 občanského zákoníku (bod b. tohoto článku) tak, že umístil tento Reklamační řád na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a spotřebitel - kupující měl možnost si ho přečíst v době před odesláním objednávky.

 

Dodací podmínky

GLS

 • Výběrem tohoto způsobu dopravy nám dáváte důvěru, abychom pro Vás vybrali nejvýhodnější doručení zboží na Vaši adresu. Zásilka je doručena prostřednictvím kurýrní společnosti GLS nebo SDS.
 • Zboží je doručeno nejpozději do 48 H od expedování zásilky.
 • V okamžiku expedice zásilky Vám bude na e-mail doručené informace o předání Vašeho balíku přepravci.
 • Přepravce doručuje zásilky pouze během pracovních dnů. V den doručení Vás bude kontaktovat kurýr a je možné dohodnout se na upřesnění termínu dodání. Kurýr Vám pomůže zásilku donést za první uzamykatelné dveře.
  • hmotnost 1ks balíku do 30 kg - 125 Kč
  • hmotnost 2ks balíků do 30 kg - 250 Kč
  • hmotnost 3ks balíků do 30 kg - 375 Kč
  • hmotnost 4ks balíků do 30 kg - 500 Kč
  • hmotnost 5ks balíků do 30 kg - 625 Kč
  • hmotnost 6ks balíků do 30 kg - 750 Kč
  • hmotnost 7ks balíků do 30 kg - 875 Kč
  • hmotnost 8ks balíků do 30 kg - 1000 Kč
  • hmotnost 9ks balíků do 30 kg - 1125 Kč

Zásilkovna

 • Zboží je doručeno do 48 h od expedování zásilky.
 • Zásilkovna doručujeme zásilky max. do hmotnosti 5 kg.
 • V okamžiku expedice zásilky vám budou na e-mail doručeno informace o odeslání zásilky.
 • V den doručení vaší zásilky na odběrné místo vám bude zaslán e-mail a SMS s: heslem, které budete potřebovat k vyzvednutí zásilky, adresou odběrného místa, otevíracími hodinami, možnostmi platby
 • Zboží je po doručení na odběrné místo uloženo na 7 dní (v období od 1. prosince do 15. ledna může být délka uložení zkrácena na 5 dní). Pokud není zásilka vyzvednuta, je zaslána zpět odesílateli.
  • hmotnost balíku do 5 kg - 100 Kč

 

Tyto VOP jsou platné od 6. 11. 2019 a plně nahrazují předchozí VOP. Provozovatel si vyhrazuje právo změnit VOP i bez předchozího upozornění.

 

Předvolby soukromí

Cookies používáme ke zlepšení vaší návštěvy této webové stránky, analýzu její výkonnosti a shromažďování údajů o jejím používání. Za tímto účelem můžeme použít nástroje a služby třetích stran a shromážděné údaje se mohou přenést k partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny cookies" vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti
Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení